O projekcie DSS

DSS w liczbach

1616 km

kabli światłowodowych

10

węzłów szkieletowych

82

węzły dostępowe

723

punkty styku

Sieć DSS jest otwarta dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Dolnego Śląska. W ten sposób podmioty komercyjne mogą budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

W większości obszaru Dolnego Śląska występują niedostatki infrastruktury niezbędnej do świadczenia nowoczesnych usług transmisyjnych a w szczególności usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zaledwie 10 % mieszkającej tutaj ludności ma możliwość korzystania z Internetu z prędkością większą niż 30 Mbit/s. Spośród 2608 miejscowości Dolnego Śląska zaledwie 217 ma światłowodowe węzły transmisyjne. Dlatego ideą przyświecająca budowie, przez władze samorządowe województwa dolnośląskiego, światłowodowej sieci szerokopasmowej było ułatwienie inwestorom komercyjnym budowy i rozbudowy sieci dostępowych, szczególnie w obszarach o mniejszej gęstości zaludnia. Konsekwencją tych działań, docelowo ma być likwidacja tzw. białych plam skutkujących społecznym problemem wykluczenia cyfrowego.

Istotne parametry sieci:

 • 1 616 km tras kabli światłowodowych
 • 10 węzłów szkieletowych
 • 82 węzły dostępowe
 • 2 centra zarządzania siecią siecią
 • 76 pasywnych punktów styku (gotowych na dzień uruchomienia sieci)
 • 723 punktów styku (przygotowanych do uruchomienia)
 • 794 studnie
 • 2 328 zasobników kablowych
 • 24 gotowych boksów kolokacyjnych w Głównym węźle sieci we Wrocławiu
 • 92 lokalizacje pod aktywną kolokację (węzły szkieletowe i dystrybucyjne)

Mapa sieci DSS

Do pobrania

Wykaz kategorii miejscowości

Otwórz Pobierz

  • Operator Infrastruktury (OI) – strona Umowy, której Podmiot publiczny (Województwo) powierzyło  wykonywanie zadań z zakresu o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1, 2 i 3 a-b ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
   o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, ze zm.);
  •  Operator Sieci Dostępowej (OSD) – przedsiębiorca lub operator telekomunikacyjny albo jednostka samorządu terytorialnego prowadząca działalność w zakresie telekomunikacji albo podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 Prawa telekomunikacyjnego, korzystający z Usług hurtowych lub Opisu i warunków Koncesji – postępowanie NR DT-W.I.272.1.2014 żądający udostępnienia mu lub zawarcia z nim umowy na korzystaniez Usług hurtowych, z wyłączeniem Użytkowników Końcowych;

   Kategoria miejscowości (kolumna nr 10 w zestawieniu):

  •  Kategoria 1 Wszyscy operatorzy mogą podłączyć się do DSS, gdyż nie ma żadnej dostępnej infrastruktury (obszar biały według NGA)
  •  Kategoria 2 Wszyscy operatorzy mogą podłączyć się do sieci DSS. Obszary z tej kategorii obsługiwane są tylko przez operatora zasiedziałego (obszar szary według NGA).
  •  Kategoria 3 Do DSS mogą być podłączone tylko infrastruktury ostatniej mili NGA (obszar szary według NGA).
   Kategoria obejmuje miejscowości, w których występuje tylko jedna infrastruktura o charakterze hurtowym, lecz funkcjonują operatorzy alternatywni wobec zasiedziałego operatora
   aktywnego na rynku detalicznym oferujący podstawowe usługi szerokopasmowe.

   Kategoria obejmuje miejscowości, w których występuje tylko jedna infrastruktura o charakterze hurtowym, lecz funkcjonują operatorzy alternatywni wobec zasiedziałego operatora aktywnego na rynku detalicznym oferujący podstawowe usługi szerokopasmowe.

  •  Kategoria 6 Do DSS mogą być podłączone tylko infrastruktury ostatniej mili NGA. Kategoria obejmuje miejscowości,
   w których są co najmniej dwie infrastruktury dystrybucyjne. W tych obszarach OSD może podłączyć się do sieci DSS tylko pod warunkiem budowy infrastruktury „ostatniej mili” przystosowanej do NGA.
  •  Kategoria 7 Węzły zlokalizowane w takiej miejscowości mogą być używane tylko jako węzły techniczne, z wyjątkiem sytuacji kiedy spełnione są następujące dwa warunki: a) najbliższy istniejący lub planowany (w najbliższych 3 latach) optyczny węzeł dystrybucyjny dostępny do wykorzystania w ramach sieci ostatniej mili NGA znajduje się nie bliżej niż ok. 4 km od planowanej lokalizacji węzła; b) na danym obszarze brak jest usług NGA (oraz brak realnych planów w najbliższych 3 latach). W takim wypadku do DSS mogą być podłączone infrastruktury ostatniej mili NGA.
  • BSC NGA – klasyfikacja miejscowości na podstawie (istniejącej i planowanej w najbliższych 3 latach) infrastruktury dostępu do Internetu zaliczanych do kategorii NGA, czyli o przepływności powyżej 30-40 Mbit/s (kolumna 11 w zestawieniu):
  • B – obszar biały – miejscowość, na terenie której żaden operator nie posiada sieci dostępowej NGA zapewniającej dostępu do Internetu o przepływności od 30-40 Mbit/s w kierunku do użytkownika końcowego,
  • S – obszar szary – miejscowość, na terenie której tylko jeden operator posiada sieć dostępową NGA zapewniającą dostęp do Internetu o przepływności od 30-40 Mbit/s w kierunku do użytkownika,
  • C – obszar czarny – miejscowość, na terenie której co najmniej dwóch operatorów posiada sieci dostępowe NGA zapewniające dostęp do Internetu o przepływności od 30-40 Mbit/s w kierunku do użytkownika. 

Węzły szkieletowe

Otwórz  Pobierz

Punkty styku

Otwórz Pobierz

Węzły dostępowe

Otwórz Pobierz

Centra zarządzania

Otwórz Pobierz