Projekty POPC

Filtruj wg

apartments image
0 1 2

1 616 km
tras kabli
światłowodowych

82 Węzły
Dostępowe

723 punktów
styku

2 centra
zarządzania siecią

10 węzłów
szkieletowych

2 328 zasobników
kablowych

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa jest siecią światłowodową wybudowaną pod patronatem Urzędu Marszał kowskiego Województwa Dolnośląskiego z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w ramach realizacji projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

Sieć DSS jest dedykowana dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe od biorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom z terenu Dolnego Śląska oraz jednostek Administracji Publicznej, które chcą rozwijać swoje kompetencje i zapewnić mieszkańcom najlepszą jakość świadczonych usług.

DSS jest siecią stworzoną dla Samorządów i Operatorów telekomunikacyjnych, którzy w oparciu o jej zasoby będą mogli rozbudowywać swoje sieci dostępowe i oferować usługi użytkownikom końcowym zlokalizowanym przede wszystkim na terenach gdzie dostępność usług telekomunikacyjnych była ograniczona.

DSS z myślą o mieszkańcach
Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa DSS powstała z myślą o mieszkańcach Województwa Dolno śląskiego. Celem Projektu Budowy Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej jest likwidacja na tere nach wiejskich i małych miast obszarów tzw. wykluczenia informacyjnego. Wykluczenie informa cyjne powoduje brak lub stopniową utratę możliwości korzystania z potencjału technologii tele informatycznych i skutkuje izolacją jednostki bądź grupy od reszty społeczeństwa.

 

Obszar działania

Dolny Śląsk – jeden z najdynamiczniej rozwijających się makroregionów w Polsce. W obszarze naszego działania mieszka obecnie ok. 3 mln mieszkańców z czego ok 30% na terenach wiejskich, które dzisiaj szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie informatyzacji.

 

Mapa DSS WDOI
Mapa sieci DSS