02.07.2020

Informacja o działalności Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej działającego pod firmą DSS Operator S.A. w okresie III i IV kw. 2019 oraz I kw. 2020

  1.     Rozwój rynku ISP beneficjentów konkursów CPPC.

W kolejnym okresie działalności Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (dalej jako: Operator DSS) prowadzi konsekwentnie działania budowania swojej pozycji jako znaczącego podmiotu telekomunikacyjnego na terenie Dolnego Śląska. Zrealizowane dotychczas na obszarze Dolnego Śląska projekty, zaprogramowane i rozliczane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), które  wykorzystały infrastrukturę DSS, potwierdziły, że beneficjenci przedsięwzięć infrastrukturalnych docenili zaawansowaną technologię, jakość świadczenia usług, zaplecze merytoryczne oraz zasięg sieci światłowodowej. Dotychczas w oparciu o infrastrukturę DSS zostało zrealizowanych siedem (7) projektów POPC, których głównym celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu. Dodatkową korzyścią programu jest zapewnienie placówkom edukacyjnym w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) dostępu do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

 

Poniższa Tabela nr 1 przedstawia projekty POPC zrealizowane w oparciu o Dolnośląską Sieć Szerokopasmową .

Tabela nr 1. Zakończone projekty POPC.

L.p.

Opis

Numer

1

 Głównym celem Projektu jest realizacji sieci dostępowej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego Internetu przez odbiorców ostatecznych, o gwarantowanej przepustowości co najmniej 100 Mb/s do użytkownika końcowego.

POPC.01.01.00-02-0311/16

2

Głównym celem Projektu jest realizacji sieci dostępowej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego Internetu przez odbiorców ostatecznych, o gwarantowanej przepustowości co najmniej 100 Mb/s do użytkownika końcowego.

POPC.01.01.00-02-0313/16

3

 Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na obszarze powiatu głogowskiego, która obejmie zasięgiem 1751 gospodarstw domowych oraz 2 placówki edukacyjne i placówki służby zdrowia oraz budowę 2 węzłów dostępowych.

POPC.01.01.00-02-0325/16

4

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na obszarze powiatu bolesławieckiego, która obejmie zasięgiem 1474 gospodarstw domowych oraz 2 placówki edukacyjne i placówki służby zdrowia oraz budowę 2 węzłów dostępowych.

POPC.01.01.00-02-0326/16

5

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na obszarze powiatu średzkiego w gminach: Kostomłoty, Malczyce, Środa Śląska, Udanin, która obejmie zasięgiem 1814 gospodarstw domowych oraz budowę 23 węzłów dostępowych.

POPC.01.01.00-02-0372/16

6

W wyniku realizacji projektu 1013 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu o parametrach co najmniej 100 Mb/s.

POPC.01.01.00-02-0380/16

7

W wyniku realizacji projektu 1483 gospodarstwa domowe oraz 3 jednostki publiczne uzyskają dostęp do Internetu o parametrach co najmniej 100 Mb/s. Powstaną także 23 węzły dostępowe oraz 0 węzłów dystrybucyjnych.

POPC.01.01.00-02-0382/16

Działania przy realizacji projektów POPC wskazanych w Tabeli nr 1 przynoszą wciąż pozytywne rezultaty, stanowiąc dla beneficjentów POPC istotną pomoc w bardzo szybkim dostarczeniu usługi do gospodarstw domowych będących w zasięgu wybudowanych sieci. Z perspektywy czasu widać również, że połączenie sieci realizowanych w ramach POPC z siecią DSS daje pozostałym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym bardzo duże możliwości dotarcia ze swoimi usługami do obszarów wykluczonych cyfrowo. Wybudowane dotychczas wspólne punkty styku z operatorami ISP powodują, że znacznie zwiększyły się możliwości dostarczania usług telekomunikacyjnych również przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych spoza Województwa Dolnośląskiego.Operator DSS interesował się również kolejnymi konkursami organizowanymi przez CPPC  dla obszaru Dolnego Śląska w I i II kwartale 2019 roku.  W wyniku prowadzonych konsultacji, w których brali udział beneficjenci, wykonawcy i Operator DSS, została przygotowana koncepcja wykorzystania sieci DSS. Zaprezentowane koncepcje wykorzystania Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej uzyskały akceptację podmiotów realizujących przedsięwzięcia budowy sieci w ramach POPC.  W kolejnym etapie Operator DSS podpisał Umowy Ramowe z beneficjentami programu POPC, a po ich podpisaniu uruchomił proces wydawania Technicznych Warunków Przyłączenia do Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.

Tabela nr 2 przedstawia projekty POPC, które są planowane do realizacji na terenie Dolnego Śląska z wykorzystaniem sieci DSS

Tabela nr 2. Projekty POPC w realizacji.

L.p.

Tytuł projektu

Opis

Numer

1

INTERNET FTTH NA TERENIE OBSZARU WAŁBRZYSKIEGO B

Projekt realizowany będzie na terenie obszaru wałbrzyskiego część B w województwie dolnośląskim. Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci 23 057 gospodarstw domowych oraz podłączenie do sieci szerokopasmowej 129 placówek edukacyjnych z obszaru objętego projektem. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON) o przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA-POPC.

POPC.01.01.00-02-0015/18

2

INTERNET FTTH NA TERENIE OBSZARU WAŁBRZYSKIEGO A

Projekt realizowany będzie na terenie obszaru wałbrzyskiego część A w województwie dolnośląskim. Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci 19 724 gospodarstw domowych oraz podłączenie do sieci szerokopasmowej 129 placówek edukacyjnych z obszaru objętego projektem. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON) o przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA-POPC.

POPC.01.01.00-02-0018/18

3

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie legnicko-głogowskim, ID: 3.5.02.02”

Projekt dotyczy budowy na terenie NUTS-3 – podregion legnicko-głogowski, ID: 3.5.02.02 w powiecie głogowskim, górowskim, m. Legnica, legnickim, lubińskim i polkowickim (zwanym dalej „Obszarem Interwencji”) sieci szerokopasmowej w technologii kablowej (dla gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych) o łącznej długości 1 226,80 km. W wyniku realizacji projektu 25 099 gospodarstw domowych oraz 109 placówek oświatowych uzyska dostęp do Internetu. 25 099 gospodarstw uzyska dostęp do sieci o parametrach co najmniej 100 Mb/s. Wszystkie placówki oświatowe wskazane do podłączenia uzyskają przepustowość min. 100Mb/s (symetryczne).

POPC.01.01.00-02-0039/18

4

POPC01_020393 – Budowa sieci typu FTTH

Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

POPC.01.01.00-02-0065/16

5

POPC01_020402 – Budowa sieci typu FTTH

Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

POPC.01.01.00-02-0067/16

6

POPC01_020417 – Budowa sieci typu FTTH

Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

POPC.01.01.00-02-0069/16

7

POPC01_020381 – Budowa sieci typu FTTH

Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

POPC.01.01.00-02-0083/16

8

POPC01_020383 – Budowa sieci typu FTTH

Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

POPC.01.01.00-02-0085/16

9

POPC01_020363 – Budowa sieci typu FTTH

Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

POPC.01.01.00-02-0092/16

Projekty programowane przez CPPC, z wizją Polski – w pełni cyfrowej ze swobodnym dostępem do nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla wszystkich mieszkańców – wpisane są w misję biznesu Operatora DSS. Operator DSS dalej prowadzi swoją aktywną działalność wśród operatorów ISP oraz jednostek samorządu terytorialnego, przyłączając nowe obiekty do Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.

  1.  Rozwój usług na rynku JST.

Działalność Operatora DSS w sektorze publicznym koncentrowała się na dostarczeniu infrastruktury „ostatniej mili” do tych gmin zlokalizowanych w pobliżu DSS, w których dostęp do sieci szerokopasmowych jest w dalszym ciągu ograniczony. Liczne spotkania oraz wsparcie władz gmin spowodowały, iż kolejne jednostki samorządowe z powodzeniem wykorzystują Dolnośląską Sieć Szerokopasmową w swojej działalności, jednocześnie zapewniając lepszy dostęp do e-usług mieszkańcom poszczególnych obszarów Dolnego Śląska.
Kolejnym krokiem Operatora DSS, mającym na celu zwiększenie wykorzystania sieci szerokopasmowej DSS w działalności jednostek publicznych, jest czynny udział w konkursach programu krajowego Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) koordynowanego przez państwowy instytut badawczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), których celem jest zapewnienie szkołom na terenie całego kraju dostępu do szerokopasmowego Internetu i tym samym dostępu do nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w edukacji.
Operator DSS w okresie IV kw. 2019 – I kw. 2020 roku brał udział w dwóch konferencjach zorganizowanych przez Komisję Uchwałodawczą Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Na powyższych spotkaniach poruszane były tematy takiej jak:
1)    Przygotowanie założeń pod Lokalne Centra Bezpieczeństwa usytuowane w OSP na bazie Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.
2)     Możliwości techniczne i teleinformatyczne DSS w powiecie kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim i gminach tych powiatów.
Wszyscy uczestnicy konferencji po zaprezentowaniu możliwości technicznych Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej jednoznacznie przyznali, że są to zasoby, które należy w jak najkrótszym czasie wykorzystać do działań mogących polepszyć bezpieczeństwo oraz funkcjonowanie wszystkich Gmin i Powiatów na terenie Dolnego Śląska. W kolejnych krokach Operator DSS będzie promował koncepcję doprowadzenia sieci światłowodowych do jednostek, które jeszcze nie skorzystały z sieci DSS pomimo ich lokalizacji w  jej zasięgu, wspierając tym samym rozwój narzędzi wykorzystywanych do poprawy bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku.
Szczegóły spotkania w Powiecie Kłodzkim zostały opisane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kłodzku, link do artykułu poniżej.
https://powiat.klodzko.pl/212/1/w-starostwie-powiatowym-w-klodzku-goscinnie-zawitala-komisja-uchwalodawcza-przestrzegania-prawa-i-bezpieczenstwa-sejmiku-wojewodztwa-dolnoslaskiego.html

Plany współpracy i rozwoju:
Aktywność spółki DSS Operator S.A. jako Operatora Infrastruktury DSS będzie się koncentrować w najbliższym czasie na działaniach mających na celu:

  • eliminacji „białych plam” na mapie dostępu do szerokopasmowego Internetu,
  • wspieraniu projektów służących przeciwdziałaniu „wykluczeniu cyfrowemu”,
  • budowania i stymulowania społeczeństwa informacyjnego,
  • wspierania beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • rozszerzania usług świadczonych w sektorze administracji publicznej,
  • przyłączania do sieci DSS kolejnych operatorów ISP,
  • rozwoju i budowy pierwszego na Dolnym Śląsku Punktu Wymiany Ruchu  IP zlokalizowanego w CPD Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz rozbudowy sieci DSS o kolejne punkty styku z operatorami telekomunikacyjnymi.