13.11.2017

Podsumowanie działalności – III kwartał 2017 r.

Dobre praktyki Operatora, działającego pod firmą DSS Operator S.A., z zarządzania infrastrukturą Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

 

DSS Operator S.A. realizuje od sierpnia 2015 r. zadania zgodnie z Umową partnerstwa publiczno-prywatnego zawartą na okres 15 lat z Województwem Dolnośląskim w zakresie pełnienia funkcji Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (dalej jako: Operator, DSS), w tym – realizacji rozbudowy i eksploatacji tej sieci.

Obecnie Operator współpracuje z ponad 60 operatorami telekomunikacyjnymi (dalej jako: OSD) świadczącymi usługi telekomunikacyjne klientom końcowym tj. mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym i instytucjom na terenie województwa dolnośląskiego. Tak znaczna liczba współpracujących OSD świadczy o dużym zainteresowaniu usługami hurtowymi oraz o wysokim zapotrzebowaniu na zasoby sieci DSS. Dzięki aktywnej sprzedaży prowadzonej przez Operatora oraz podejmowanym przez niego działaniom informacyjnym zwiększa się świadomość u OSD dotycząca możliwości wykorzystania sieci DSS, a w konsekwencji – ich zainteresowanie dalszą, rozszerzającą się współpracą. Nowoczesna sieć, sprzęt klasy operatorskiej oraz zaangażowany i kompetentny zespół Operatora to główne cechy Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, które przekładają się na wysoką jakość oraz gwarancję świadczonych usług, co doceniają klienci, a wśród nich – OSD jako główni odbiorcy szerokopasmowych usług hurtowych. Bardzo istotne wsparcie po stronie Województwa dla działań Operatora zapewnia 3-osobowy zespół inżynierów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe i uprawnienia w zakresie budownictwa i eksploatacji infrastruktury branży telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Również fakt indywidualnego oraz elastycznego podejścia Operatora do klienta przekłada się na pozytywne relacje z OSD oraz ich gotowość do współpracy, co podkreśla Zarząd Spółki DSS Operator S.A.

Należy jednak zaznaczyć, że nadal zasoby sieci DSS wykorzystywane są głównie w skupiskach miejskich, rzadko natomiast na terenach trudnodostępnych, na obszarach tzw. „białych plam”, z uwagi na wysokie koszty budowy sieci ostatniej mili i tym samym – brak opłacalności świadczenia usług przez operatorów komercyjnych. Dlatego w celu uatrakcyjnienia oferty Operator stosuje dodatkowe opusty cenowe dla operatorów OSD, którzy świadczyć będą usługi na obszarach „białych plam”. DSS Operator S.A. zapewnia również wsparcie finansowe poprzez partycypację w kosztach budowy lub rozłożenie w czasie części kosztów na mniejsze płatności oraz wsparcie projektowe i wykonawcze przy budowie przyłączy światłowodowych służących połączeniu węzłów sieci OSD z węzłami sieci DSS i przyłączeniu do sieci „ostatniej mili” (do sieci OSD) odbiorców usług detalicznych. Te działania prowadzą do podejmowania pozytywnych decyzji inwestycyjnych przez klientów Operatora.

Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w kilkunastu obszarach „białych plam” powstają sieci światłowodowe, które mają zapewnić dostęp do infrastruktury szerokopasmowej dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych, a w konsekwencji dostęp klientów detalicznych do usług szerokopasmowych w miejscach dotychczasowego „wykluczenia cyfrowego”. DSS Operator S.A. podjął współpracę ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w infrastrukturalnych projektach POPC w celu optymalnego wykorzystania Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej poprzez udostępnianie jej punktów styku na obszarach objętych budową. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury DSS ma na celu optymalizację kosztów budowy infrastruktury w ramach POPC, jak również ograniczenie dublowania sieci światłowodowej powstałej z wykorzystaniem unijnych środków pomocowych. DSS Operator S.A. gwarantuje pełny dostęp do zasobów oraz przejrzyste i korzystne zasady oraz warunki współpracy z beneficjentami pomocy POPC. Projekty budowy sieci ostatniej mili są kluczowe dla sieci DSS, dlatego Operator zapewnia pomoc nie tylko przy realizacji projektu na każdym etapie w zależności od potrzeb beneficjentów, ale również możliwość wsparcia przy budowie oraz utrzymaniu tak powstałej szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej.

Przedstawiciele Operatora biorą aktywny udział w konferencjach oraz warsztatach promujących sieć DSS, jak również wspierających projekty POPC. Z ostatnich działań w tym zakresie należy wymienić konferencję „Sieci Szerokopasmowe” organizowaną pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, jak również warsztaty „Wykorzystanie infrastruktury w POPC” organizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Operator deklaruje swój udział również na kolejnych konferencjach branżowych w celu promowania usług świadczonych z wykorzystaniem zasobów sieci DSS.

Kolejną istotną kwestią jest udostępnianie zasobów sieci DSS na potrzeby administracji publicznej czyli jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w celu rozwoju e-usług w rodzaju e-administracji. Struktura sieci DSS została wybudowana tak, aby była możliwa jej rozbudowa i w konsekwencji świadczenie na jej zasobach usług szerokopasmowych we wszystkich gminach województwa dolnośląskiego. Dlatego zarówno Województwu, jako właścicielowi sieci DSS, oraz zarządzającemu nią w jego imieniu Operatorowi zależy na współpracy z samorządami (JST), aby umożliwić w szerszym zakresie i na korzystnych warunkach w pełni bezpieczny dostęp do sieci szerokopasmowej dla administracji publicznej oraz podmiotów lokalnych na terenie całego województwa, a jednocześnie realizować rozwój sieci uwzględniający wzrost zapotrzebowania na coraz bardziej zaawansowane usługi w przyszłości.

Wykorzystanie sieci DSS na potrzeby administracji, dotarcie z usługami do jednostek podległych samorządom, udostępnienie zasobów i przestrzeni kolokacyjnych w nowoczesnym i bezpiecznym Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, udział w projektach dotyczących e-usług z działań Regionalnych Projektów Operacyjnych, a przede wszystkim zwiększenie świadomości i budowa społeczeństwa cyfrowego z udziałem lokalnych władz na potrzeby zapewnienia dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców naszego regionu, to obecnie kluczowe cele w krótszej i dłuższej perspektywie, stawiane sobie jako operatorowi regionalnej sieci szerokopasmowej przez Zarząd Spółki DSS Operator S.A.