Dzierżawa przestrzeni Mikrootworu w Mikrokanalizacji

Usługa obejmuje dzierżawę miejsca na ułożenie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) własnych kabli telekomunikacyjnych w mikrokanalizacji teletechnicznej zarządzanej przez DSS Operator S.A.  W ramach tej usługi możliwe jest także korzystanie przez JST z przełącznic optycznych, studni i zasobników zapasów kabla telekomunikacyjnego. Usługa pozwala również na  realizację liniowych punktów styku z siecią własną lub sieciami innych operatorów  (w kolokacji, bezpośrednio lub w studniach bądź mufach kablowych zarządzanych przez Operatora DSS).