DSS Operator S.A. wykonuje usługi uzgadniania dokumentacji projektowej.

1. Składanie wniosków

W celu uzgodnienia dokumentacji należy wypełnić poniżej zamieszczony wniosek:

Wniosek o uzgodnienie

Wnioski o uzgodnienie dokumentacji można złożyć :

  • Elektronicznie – wysyłając dokumenty na adres: zudp@dssoperator.pl
  • Papierowo – przesłać na adres DSS Operator S.A. ul. Redycka 71, Wrocław 51-169

 

Wniosek powinien zawierać :

  1. Nazwę wnioskodawcy, dane kontaktowe do osoby merytorycznie przygotowującej wniosek
  2. Informację na kogo wystawić uzgodnienie
  3. Informację o płatniku za wykonaną usługę
  4. Uzgadnianą dokumentację projektową w postaci:

1. Plan Zagospodarowania Terenu z naniesioną inwestycją

W przypadku przesłania tylko Planu Zagospodarowania Terenu (PZT na aktualnej mapie do celów projektowych) uzgadniana jest jedynie lokalizacja planowanej inwestycji. DSS Operator S.A. wskaże czy występuje kolizja istniejącej infrastruktury DSS z planowaną inwestycją. Określi rodzaj występującej kolizji oraz warunki jakie muszą być spełnione w trakcie realizacji planowanej inwestycji. Uzgodnienie będzie zawierało dokładną specyfikację infrastruktury DSS występująca na uzgadnianym obszarze. Inwestor jest zobowiązany do uwzględnienia wydanych warunków na etapie projektowania i budowy planowanej inwestycji.

2. Projekt budowlany

W przypadku uzgadniania projektu budowlanego weryfikacji podlega cały projekt. DSS operator wskaże czy występuje kolizja z planowaną inwestycją. Wskaże rodzaj występującej kolizji, określi warunki jakie muszą być spełnione w trakcie realizacji planowanej inwestycji. Uzgodnienie będzie zawierało dokładną specyfikację infrastruktury DSS występującej na uzgadnianym obszarze. W tym przypadku Inwestor jest zobowiązany do uwzględnienia wydanych warunków na etapie wykonania inwestycji.

W przypadku gdy planowana inwestycja będzie wymagała przebudowy infrastruktury DSS, DSS Operator S.A. wyda warunki dla przebudowy oraz będzie wymagał wykonania projektu technicznego przebudowy infrastruktury DSS.

2. Termin realizacji

Standardowo usługa uzgodnienia dokumentacji projektowej wykonywana jest w terminie do 14 dni kalendarzowych. W przypadkach pilnych konieczny jest kontakt telefoniczny w celu określenia czy usługa może być wykonana w krótszym terminie.

3. Opłaty

Za wykonane usługi uzgadniania dokumentacji projektowej DSS Operator S.A pobiera opłaty zgodne z cennikiem.

CENNIK

Tabela 1: Opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowej obcej*

Opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowej
Lp. Nazwa usługi Jednostka Opłata
1 Wzdłużne medium liniowe do 100 m 400 zł
2 od 100 m do 1 km 600 zł
3 każdy następny km 500 zł
4 Pozostałe medium (kolizje, skrzyżowania) 1 arkusz A4 250 zł
5 Przedłużenie terminu ważności uzgodnienia 1 arkusz A4 70 zł
6 Udział przedstawiciela OI w komisjach na wniosek zainteresowanego Opłata jak za nadzór OI (Tabela 2)

 

*Dokumentacja projektowa obca rozumiana jako uzgodnienia wydawane w zakresie nie związanym ze świadczeniem Usług przez OI.

Uwaga: Wartości opłat sumują się z zależności od długości uzgadnianego odcinka np.

  • gdy uzgadniany odcinek ma 200 m, koszt uzgodnienia wynosi 1000 zł. tj. 400 zł ( za odcinek do 100m) + 600 zł ( za odcinek od 100 do 200 m bo mieści się w zakresie od 100 do 1 km)
  • gdy uzgadniany odcinek ma 5100m , koszt uzgodnienia wyniesie 3500 zł ( 1000 zł za pierwszy kilometr, 5 * 500 zł za każdy następny rozpoczęty kilometr

 

Tabela 2: Opłaty za Nadzór OI

Lp. Nazwa usługi Jednostka Opłata
1 Nadzór OI (ryczałt: dojazd oraz pierwsza godzina Nadzoru) PLN / pierwsza godzina Nadzoru OI 300 zł
2 Nadzór OI – za każdą następną godzinę Nadzoru w dni robocze w godz. 8:00 – 18:00 PLN / godz. 70 zł
3 Nadzór OI – za każdą następną godzinę Nadzoru w dni robocze od godz. 18 do 8 oraz w dni wolne. PLN / godz. 150 zł
4 Kara za wykonanie prac przez OSD bez wymaganego nadzoru Każdy stwierdzony przypadek 5 000 zł

 

4. Uzgodniona dokumentacja

Po wykonaniu usługi uzgodnienia dokumentacji , skany uzgodnionych dokumentów są wysyłane na adres email wnioskodawcy. Oryginały uzgodnionych dokumentów są wysyłane listem poleconym na adres Wnioskodawcy (lub inny wskazany we wniosku). Istnieje możliwość odbioru uzgodnionej dokumentacji osobiście w siedzibie firmy DSS Operator S.A. na ul. Redyckiej 71 we Wrocławiu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym terminu odbioru.

5. Kontakt

W sprawach wykonywania usługi uzgadniania dokumentacji projektowej można kontaktować się :